Με 10 τακτικά θέματα στην Ημερήσια Διάταξη,  την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00, στο χώρο του αμαξοστασίου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Κοινότητας Ερμούπολης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως ακολούθως:

Hm.2.2020