H Aποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ενέκρινε την απευθείας και χωρίς τις διατυπώσεις της δημοπρασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης εξαιτίας των εκθέσεων επικινδύνου, αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, που βρίσκεται επί της Πλατείας Μιαούλη 3-4 και Πλατείας Κουτσοδόντη στην Ερμούπολη Σύρου, με συνολική επιφάνεια 1.193,72 τ.μ, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη, κρίνοντας αυτή επ’ ωφελεία των συμφερόντων της κοινωφελούς περιουσίας, στην υπό σύσταση για το σκοπό αυτό εταιρεία, υπό την (ενδεικτική) επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» εκπροσωπούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Αλεξανδράτο, των συμπραττόντων εταιρειών ALKO HOLDINGS LTD ιδρυθείσα στη Μεγάλη Βρετανία με έδρα το Λονδίνο και ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.

Γράφει η Σοφία Κοντογιάννη (tornosnews.gr)

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 49 έτη. Με βάση την υποβληθείσα οικονομοτεχνική πρόταση του Φορέα υλοποίησης του έργου, ως προς τον προσδιορισμό μισθωτικής αξίας του ακινήτου, το συνολικό προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 16.719 ευρώ (τοκοχρεωλυτική δόση) πλέον του μηνιαίου μισθώματος (μετρητοίς) το οποίο ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ καθώς και του τέλους χαρτοσήμου και των λοιπών άλλων κατά νόμο επιβαρύνσεων.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής κάθε φορολογικού βάρους του ακινήτου υπάρχοντος σήμερα ή μελλοντικού (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος επί των μισθωμάτων κλπ), ακόμη και εάν βεβαιώνεται εις βάρος του εκμισθωτή. Το μηνιαίο μίσθωμα θα διπλασιαστεί κατά το 25ο της μισθωτικής περιόδου και για τα επόμενα έτη στο ποσό των 2.000 ευρώ, ή οσοδήποτε είναι το διπλάσιο του ποσού στο οποίο θα έχει διαμορφωθεί το μηνιαίο μίσθωμα μετά την ετήσια αναπροσαρμογή των 25 ετών πλέον των σχετικών επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον μισθωτή. Περαιτέρω, το μίσθωμα θα αυξάνεται ετησίως σε ποσοστό ίσο με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε δωδεκάμηνη βάση, πλέον μίας μονάδας. Εάν ο ΔΚΤ είναι αρνητικός η αναπροσαρμογή δεν δύναται ποτέ να είναι αρνητική.

Η σχεδιαζόμενη επένδυση αφορά στην ανακαίνιση, αναβάθμιση και εκμετάλλευση του προαναφερόμενου κτιρίου με τη μετατροπή του σε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα πολυτελείας μικρής δυναμικότητας. Ωστόσο, για την αναστήλωση και αποκατάσταση του θα διατηρηθεί η φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής της περιόδου ανέγερσης του, προκειμένου να λειτουργήσει ως boutique hotel προσφέροντας ταυτόχρονα πολυτέλεια, σύγχρονες ανέσεις και facilities υψηλών προδιαγραφών.

Ειδικότερα, η μισθώτρια εταιρεία θα προβεί στην ανακατασκευή και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων άνωθεν του ισογείου σε ξενοδοχείο και των ισογείων του χώρων σε εμπορικά καταστήματα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση των υποδομών και εγκαταστάσεων του ακινήτου, της λειτουργικότητας αυτού και την μεγιστοποίηση του βαθμού αξιοποίησης του, προσδίδοντας σημαντική υπεραξία στο περιουσιακό στοιχείο του Κληροδοτήματος, το οποίο απειλείται με κατάρρευση στο ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι με ίδιες δαπάνες της μισθώτριας να επισκευαστεί και συντηρηθεί ένα από τα ιστορικά κτίρια της πόλης, που σήμερα φέρει εμφανή σημάδια του χρόνου και της εγκατάλειψης, με την ελπίδα να ανακτήσει την παλιά του αίγλη και να διατηρήσει ζωντανή την ιστορία του στο χρόνο. Τα οφέλη της σχεδιαζόμενης επένδυσης θα είναι πολλαπλασιαστικά για την βιωσιμότητα του κληροδοτήματος και την οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Ο μισθωτής θα έχει αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να συντηρεί το Μίσθιο σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το προορίζει.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί, με ίδιες δαπάνες, στις απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες θα αγγίξουν τα 3,4 εκατ. ευρώ.