Εμπρόθεσμα ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση της Προμήθειας – Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου, με αποτέλεσμα η απόφαση της προσωρινής παραλαβής του έργου  στην πρόσφατη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου  να είναι ομόφωνη.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Λ.Τ. Δημήτρης Κοσμάς η προμήθεια των συστημάτων αυτών αναβαθμίζει τον Λιμένα της Ερμούπολης παρέχοντάς του υπηρεσίες ασφαλείας υψηλού επιπέδου και εναρμονίζοντάς τον με τις προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη της Ε.Ε.

Σημείωσε δε ότι οι κάμερες που θα βρίσκονται σε λειτουργία επί 24ωρου βάσεως θα αποτρέπουν ενδεχόμενους βανδαλισμούς και φθορές στις χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά του ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Λ.Τ. Ρένος Ζερβός διευκρίνισε ότι από τα συστήματα ασφαλείας δεν θα διέρχονται οι επιβάτες όλων των δρομολογίων των πλοίων, αλλά μονάχα αυτοί που προέρχονται από Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κοσμάς ενημέρωσε το Σώμα ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών συνήλθε στις 5 Απριλίου και διενέργησε τον απαιτούμενο έλεγχο και δοκιμή των υπό παράδοση συστημάτων, δηλαδή του Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (ACCESS) και του Συστήματος Επιτήρησης Κλειστού Κυκλώματος (CCTV) και των παραδοθέντων υλικών ως προς τεχνική και τεχνοοικονομική αρτιότητα και συμβατότητα τους, και τα βρήκε σύμφωνα προς τη Διακήρυξη, την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την ανωτέρω σύμβαση.

Δεδομένου λοιπόν ότι  ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέχρι σήμερα όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διακηρύξεις πρότεινε  την Προσωρινή Παραλαβή (Α’ φάσης) της Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου.

Αξιοσημείωτο τέλος  είναι το γεγονός ότι με την παραλαβή της πρώτης φάσης της ανωτέρω προμήθειας  ο Ανάδοχος του έργου δεν απαλλάσσεται από την εγγυητική του ευθύνη και υποχρέωση για τυχόν αφανή ελαττώματα των παραδοθέντων συστημάτων και υλικών, ούτε του δικαιώματος επανελέγχου αυτών κατά την οριστική παραλαβή της προμήθειας .