Επτά τακτικά και ένα εκτός Ημερησίας Διάταξης θέματα  συζητήθηκαν στη  σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με τις αποφάσεις να λαμβάνονται ομόφωνα.

Το θέμα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν αυτό που αφορούσε το καθορισμό εγγυητικής επιστολής για την κατάληψη δημοτικού χώρου  με σκοπό της εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, καθώς με το ποσό της εγγυητικής θα αποκαθίστανται τυχόν ζημιές που θα προκαλούνται από την εκτέλεση των εργασιών. Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως ακολούθως:

«Μία εκ των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, είναι η έκδοση άδειας κατάληψης δημοτικού χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων στα πλαίσια οικοδομικών εργασιών. Οι καταλήψεις αυτές είναι συνήθως πολυήμερες, η δε φύση των εργασιών είναι τέτοιες που δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο φθορών των δημοτικών χώρων (βαριές κατασκευές, πτώσεις υλικών, χρήση μηχανημάτων).

Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας απαιτεί πριν την έκδοση της άδειας κατάληψης την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την κάλυψη ενδεχομένων φθορών. Το ύψος της εγγυητικής αυτής επιστολής, καθορίζεται κατ’  εκτίμηση και βάση του είδους της επικάλυψης του δημοτικού χώρου. Προκειμένου όμως να υπάρχει μία ενιαία και αντικειμενική αντιμετώπιση, εισηγούμαστε την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής για την έκδοση άδειας κατάληψης δημοτικού χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων, ως εξής:

Για επιστρώσεις από μαρμαρόπλακες: 30 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατάληψης.

Για επιστρώσεις οποιουδήποτε είδους πλην μαρμαροπλακών και ασφαλτικών: 15 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατάληψης.

Για ασφαλτικές επιστρώσεις: 10 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατάληψης».

Στα λοιπά θέματα: Για την καταβολή του εκδικασθέντος ποσού του επιδόματος των 176,00 ευρώ στην κα Χαρίκλεια Σκαβάκη, που απορρέει από την απόφαση υπ’ αριθμό 36/2011 του τριμελούς Πρωτοδικείου Σύρου,  αποφασίστηκε όπως αυτό της καταβληθεί με την διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την πρώην συνάδελφό της κα Ειρήνη Πλυτά.

Τέλος, στα εκτός ημερήσιας ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Βιτάλης ορίστηκε  να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα κατά την εκδίκαση της μήνυσης  που υπέβαλλε στον δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης Γιώργο Μαραγκό ο δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς αναφορικά με την άρνηση του πρώτου να παράσχει πολεοδομική υποστήριξή στο Δήμο Μυκόνου.

Eisigisi texnikon ypirerion