Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 – Αρ.φύλλου: 629 – Έτος 13ο – Τιμή 0,70 ευρώ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΔΑ: 6ΞΓΞΩΚΩ – 61Ω
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                           13/06/2019
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 3637
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
Γραφείο Προμηθειών                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες: Μαρία Κολιαράκη
Τηλ.: 22873—60108
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
Για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Μήλου και τα νομικά του πρόσωπα για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού 153.883,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Καυσίμων για το Δήμο Μήλου και τα Νομικά του Πρόσωπα για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μήλου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 153.883,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 01/07/2019 και ώρα 15.00. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών μέση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Μήλου. Αρμόδιος Μαρία Κολιαράκη Διεύθυνση Πλάκα Μήλου Τηλέφωνο 2287360108
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ